Nowości i wydarzenia

Walne Zgromadzenie Członków
DATA PUBLIKACJI: 2021-08-05

cccdc vftbrdbtdt

Na podstawie § 39 STATUTU  Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii zwołuje Walne Zgromadzenie Członków


Program:
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania,
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
1.Sprawozdanie z działalności Zarządu PSTE ? Prezes,
2.Sprawozdanie finansowe ? Skarbnik,
3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Komisji,
4.Głosowanie nad absolutorium
5.Wnioski i uchwały:
*dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia ? jeśli będzie wymagana większość zgodnie
z § 70 STATUTU PSTE ? podjęcie uchwał
*ustalenie wysokości składki członkowskiej? podjęcie uchwał
*członkostwo PSTE w organizacji światowej? podjęcie uchwał
*zmiana nazwy zawodu ? podjęcie uchwał
*ustalanie zasad przyznawania zniżek w opłatach za konferencje ? podjęcie uchwał
6.Wybory władz PSTE:
PREZESA,
ZARZĄDU,
KOMISJI REWIZYJNEJ;
7.Zebranie nowego Zarządu PSTE
*podjęcie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Zarządu PSTE;
*podjęcie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej;
*sprawy organizacyjne;

18.00 ? 18.15  wystąpienie Prezesa PSTE

Wszystkich członków PSTE, którzy mają propozycję uwag, wniosków czy uchwał prosimy o przesłanie ich na adres: pste@pste.pl.  do końca stycznia 2019 r.
Umożliwi to  przygotowanie Waszych propozycji pod głosowanie, co znacząco usprawni przebieg zebrania.
Uwaga!
Na zebraniu obowiązuje konieczność posiadania legitymacji członka PSTE ? jako mandatu do głosowania.

                                                                                           PREZES
                                                              Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii

                                                                                       Aneta Wilczek