Nowości i wydarzenia

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW PSTE
DATA PUBLIKACJI: 2019-02-10

Sprawozdanie

 

Podczas Walnego Zebrania członków PSTE dnia 09.02.2019r w Paprotni został wybrany nowy Zarząd.

 

Za dotychczasową pracę bardzo dziękujemy poprzedniemu Zarządowi.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO PSTE

 1. Prezes PSTE Aneta Wilczek ? powitała zebranych na sali członko?w PSTE.

 2. Członkowie zarza?du dokonali sprawdzenia list obecnos?ci i z powodu braku kworum przełoz?ono o kwadrans rozpocze?cie zebrania.

 3. Członkowie zarza?du dokonali ponownego sprawdzenia list obecnos?ci i zadecydowali o otwarciu zebrania. Uprawnionych do głosowania obecnych na sali ? 59 oso?b.

 4. Prezes Aneta Wilczek zaproponowała swoja? kandydature? na przewodnicza?ca? zebrania.

  Przeprowadzono głosowanie jawne, przez podniesienie re?ki.

  • Za ? 59 głoso?w.

  • Nikt nie głosował przeciw.

  • Nikt nie wstrzymał sie? od głosu.

 5. Przewodnicza?ca zebrania zaproponowała na sekretarza zebrania Karine? Duda. Przeprowadzono głosowanie jawne, przez podniesienie re?ki.

  • Za ? 59 głoso?w.

  • Nikt nie głosował przeciw.

  • Nikt nie wstrzymał sie? od głosu.

 6. Przewodnicza?ca zabrania zaproponowała jako członko?w komisji mandatowo ? skrutacyjnej naste?puja?ce osoby:

  • Gabriela Winiarz

  • Zuzanna Czora

  • Damian Duda

   Przeprowadzono głosowanie jawne, przez podniesienie re?ki.

  • Za ? 59 głoso?w.

  • Nikt nie głosował przeciw.

  • Nikt nie wstrzymał sie? od głosu.

 7. Prezes PSTE przedstawiła sprawozdanie z działalnos?ci Zarza?du za okres 11.02.2018 09.02.2019.

  Zarza?d podpisał w tym okresie naste?puja?ce umowy o wspo?łpracy:

      ? Z firma? komputerowa? obsługuja?ca? strone? internetowa?;

 • Z firma? Bracco na 12 miesie?cy, dotycza?ca? wspo?łfinansowania w tym okresie działan? PSTE na sume? 20000,00 zł;

 • Z Hotelem Kuz?nia Napoleon?ska na organizowanie szkolen?;

 • Z Wojewo?dzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach S?la?skich, gdzie mies?ci sie? siedziba PSTE do 29.10.2019, na uz?yczenie pomieszczen? i adresu;

 • Z biurem rachunkowym prowadza?cym finanse PSTE do 31.12.2019.

  W okresie sprawozdawczym Zarza?d zorganizował 2 konferencje szkoleniowe, odbyły sie? 3 spotkania zarza?du oraz członkowie zarza?du reprezentowali PSTE na konferencji ?Radiologia Wspo?lna Sprawa? w Rzeszowie, na Europejskim Kongresie Radiologicznym we Wiedniu, na konferencji EFSR.

  Zarza?d PSTE wspo?łpracował w omawianym okresie z rza?dowa? komisja? do spraw procedur i audyto?w klinicznych. Podje?to ro?wniez? przygotowania do zjazdu PLTR w Gdan?sku, w czerwcu 2019.


  Liczba członko?w PSTE na dzien? 07.02.2019 wynosi 282 osoby oraz jeden członek wspieraja?cy bez prawa głosu.

  8. Skarbnik PSTE Anna Wyszyn?ska przedstawiła sprawozdanie finansowe za ostatni rok działalnos?ci.

  Koszty stałe PSTE obejmuja?:

 • Obsługe? strony internetowej;

 • Opłaty ksie?gowe;

 • Opłaty za dwa telefony słuz?bowe.

  Stan konta na 31.12.2018 wynosił 61810,54 zł, s?rodki w pogotowiu kasowybrak.

 • Wpływy na konto w roku 2018 ? 141845,00 zł.

 • Wpływy ze składek ? 22220,00 zł.

 • Koszty organizacji szkolen? ? 106597,38 zł.

  9. Przewodnicza?cy Komisji rewizyjnej ? Leszek Koroch przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniaja?ce jakos?c? pracy Zarza?du PSTE.
  Z tres?ci sprawozdania wynikało, z?e komisja w składzie :

 • Leszek Koroch ? przewodnicza?cy ;

 • Mirosław Soja ? członek;

 • Beata Wacławik ? członek;

  przeprowadziła wnikliwa? analize? działalnos?ci zarza?du, analize? prowadzonej dokumentacji oraz finanso?w PSTE, w wyniku kto?rej orzekła, z?e:

 • nie stwierdza sie? błe?do?w, uchybien? i brako?w finansowych;

 • dokumentacja prowadzona jest w sposo?b przejrzysty i prawidłowy; 

 • zorganizowane szkolenia zostały ocenione pozytywnie;

 • Zarza?d w sposo?b bardzo sprawny pozyskiwał fundusze na prowadzenie działalnos?ci statutowej.

  Przewodnicza?cy KR na zakon?czenie swojego wysta?pienia zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarza?dowi PSTE.

  10. Głos zabrał zaste?pca prezesa PSTE ? Artur Synowiecki ? kto?ry przedstawił sprawozdanie ze szkolen? i wyjazdo?w zagranicznych, w kto?rych uczestniczył. W roku 2018 PSTE było jedynym reprezentantem Polski na jubileuszowym kongresie EFRS zorganizowanym z okazji 10 rocznicy istnienia tej organizacji. W swojej mowie wice prezes podkres?lił jak prestiz?owym kongresem jest wieden?ski ECR, kto?ry uwaz?a sie? za najwie?ksze spotkanie dla europejskich techniko?w elektroradiologii.

  11. Naste?pnie o głos poprosił Czesław Pływacz, kto?rego zaniepokoił duz?y spadek liczby członko?w w stosunku do lat poprzednich.

  12. W odpowiedzi na to pytanie, pani prezes wyjas?niła, z?e nagły wzrost liczby oso?b opłacaja?cych składki w latach poprzednich spowodowany był naborem na studia licencjackie w Wyz?szej Szkole Humanitas w Sosnowcu, gdzie członkowie PSTE mieli znaczne zniz?ki na czesne. W momencie zakon?czenia edukacji wiele oso?b zaprzestawało opłacania składek.

  13. Aneta Wilczek podzie?kowała osobom od lat wspo?łpracuja?cym z Zarza?dem PSTE oraz ich rodzinom.

  14. Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla kon?cza?cego kadencje? Zarza?du PSTE.

  Uprawnionych do głosowania 59 oso?b. Głosowanie jawne, przez podniesienie re?ki. Wyniki głosowania:

 • Za 59 osoby;

 • Nikt nie głosował przeciw.

 • Nikt nie wstrzymał sie? od głosu.

  15. Podje?to uchwałe?:

  Uchwała nr 1.

  Członkowie PSTE podje?li uchwałe? o udzieleniu absolutorium Zarza?dowi PSTE. 


  16. Naste?pnie przeprowadzono wybory Prezesa PSTE.

  Kandydatury:

 • Artur Synowiecki ? wyraził zgode?;

  • Aneta Wilczek ? nie wyraziła zgody;

  • Czesław Pływacz ? nie wyraził zgody.

Uprawnionych do głosowania obecnych na sali ? 59 oso?b.

Przeprowadzono glosowanie tajne, na kartach do głosowania. Wyniki głosowania na Prezesa PSTE:
Oddano 59 głoso?wwszystkie głosy waz?ne.
Oddano 50 głoso?w za kandydatura? i 9 głoso?w przeciwko.

17. Prezesem PSTE został wybrany głosami przewaz?aja?cej wie?kszos?ci ? Artur Synowiecki.

18. Przeprowadzono wybory pozostałych członko?w Zarza?du PSTE.

Kandydatury:

 • Zofia Siwierska ? wyraziła zgode?;

 • Małgorzata Warmijak ? wyraziła zgode?;

 • Małgorzata Borys ? wyraziła zgode?;

 • Paulina Czarnutta ? wyraziła zgode?.

  Uprawnionych do głosowania obecnych na sali ? 59 oso?b. Przeprowadzono glosowanie tajne, na kartach do głosowania. Oddano 59 głoso?w, wszystkie waz?ne.
  Wyniki głosowania sa? naste?puja?c
  e:

 • Zofia Siwierska ? 59 głoso?w;

 • Małgorzata Warmijak ? 57 głoso?w;

 • Małgorzata Borys ? 57 głoso?w;

 • Paulina Czarnutta 59 głoso?w.

  Wszystkie osoby wchodza? w skład nowego Zarza?du PSTE.
  19. Czesław Pływacz poprosił, aby wybrane do zarza?du osoby, kto?re nigdy wczes?niej w nim nie pracowały powiedziały kilka sło?w o sobie.

  20. Nowo wybrani członkowie Zarza?du PSTE przedstawili sie?:

 • Zofia Siwierska ? dotychczas cze?sto reprezentowała nas za granica? i be?dzie ro?wniez? nasza? przedstawicielka? na zjez?dzie PLTR w Gdan?sku, w czerwcu 2019, pracuje w Szczecin?skim Centrum Onkologii.

 • Małgorzata Warmijak ? pracuje w Piekarskiej Urazo?wce, jej hobby to koty i konie.

 • Małgorzata Borys ? pochodzi z Tczewa, pracuje w Gdan?sku i Rumii.

 • Paulina Czarnotta ? zwia?zana jest z Gdan?skiem, Elbla?giem i Koszalinem.

  21. Przeprowadzono wybory do Komisji Rewizyjnej PSTE.

Kandydatury:

 • Mirosław Soja ? wyraził zgode?;

 • Beata Wacławik ? wyraziła zgode?;

 • Leszek Koroch ? wyraził zgode?

  Uprawnionych do głosowania obecnych na sali ? 59 oso?b. Przeprowadzono glosowanie tajne, na kartach do głosowania. Oddano 59 głoso?w, wszystkie głosy waz?ne.
  Wyniki głosowania sa? naste?puja?ce:

 • Mirosław Soja ? 59 głoso?w ? wchodzi do KR.

 • Beata Wacławik ? 59 głoso?w ? wchodzi do KR.

 • Leszek Koroch ? 57 głoso?w ? wchodzi do KR.

  22.Naste?pnie z pełniona? funkcja poz?egnała sie? Aneta Wilczekraz jeszcze dzie?kuja?c wszystkim za wspo?łprace? i z?ycza?c powodzenia nowo wybranym władzom PSTE.

  23.Paweł Gdowiak podzie?kował prezes ? Anecie Wilczek i skarbnikowi Annie Wyszyn?skiej za cie?z?ka? prace?, kto?ra? włoz?yły w działalnos?c? organizacji.

  24. Ogłoszono 15 minutowa? przerwe? na ukonstytuowanie sie? nowego zarza?du oraz KR.

  25. Po przerwie przedstawiono skład Zarza?du PSTE i Komisji Rewizyjnej.

  Zarza?d

 • Prezes Artur Synowiecki

 • Wice prezes Zofia Siwierska

 • Wice prezes Paulina Czarnotta

 • Skarbnik ? Małgorzata Borys

 • Sekretarz ? Małgorzata Warmijak

  Komisja Rewizyjna

  • Przewodnicza?cy ? Leszek Koroch

  • Członek KR ? Mirosław Soja

  • Członek KR ? Beata Wacławik

   26. Przewodnicza?ca zebrania poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosko?w.
   Artur Synowiecki przedstawił swo?j pomysł stworzenia z najbardziej zasłuz?onych działaczy PSTE tzw. Loz?y senatoro?w, kto?rzy słuz?yliby pomoca? i

   rada? kolejnym zarza?dom.

Czesław Pływacz zobowia?zał zarza?d do podje?cia pro?b zaistnienia w reprezentacji naszego s?rodowiska na spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia, dotycza?cych przyszłos?ci naszego zawodu.

27. Zakon?czono zebranie.


Sprawozdanie sporza?dziła Karina Duda